Home

drgrujicEstetska hirurgija ima za cilj poboljanje estetskog aspekta tela, bilo to korekcija morfolokih nedostataka, bilo uklanjanjem tragova starenja.


Estetska operacija moe Vam vratiti samopouzdanje i da Vas u isto vreme rei kompleksa koji imate.


Prime?eno je da osobe zadovoljne svojim li?nim izgledom imaju vie uspeha u svom poslu, sigurnije su u sebe i imaju pozitivniji me?uljudski odnos.


Primarius mr sci. med. Ljubia M. Gruji?

?lan:

  • Me?unarodnog udruenja plasti?nih hirurga (IPRAS)
  • Udruenja plasti?nih hirurga Srbije (SRBPRAS)
  • Udrenja plasti?nih hirurga Evrope (EBOPRAS)
  • Udruenja plasti?nih hirurga Balkana (BAPRAS)
  • Romanian Society of Plastic, Reconstructive and Aestetic Surgery (ROPRAS)
  • Romanian Society of Phleobology and Limphology
  • Romanian Society of Hand Surgery
  • Romanian Society of Angiology
  • Romanian Society of Aestetic Surgery
  • Romanian Society of Reconstructive Microsurgery